Geodeta / Inspektor (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszy Geodeta, Geodeta, Starszy Geodeta, Podinspektor, Inspektor lub Starszy Inspektor uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w Dziale Geodezji

 
Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 13 maja 2022 roku
Termin składania ofert: 23 maja 2022 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
 
Warunki pracy na stanowisku: 
 • Praca przy komputerze.
 
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą  uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz  innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781),

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami,
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji;
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej;
 • umiejętność redagowania pism;
 • znajomość obsługi komputera;
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej;
 • mile widziana znajomość oprogramowania eDOK lub innego  oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, Geo-Info, i.adres;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *;
 • cv i list motywacyjny;
 
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 23 maja 2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszy Geodeta, Geodeta, Starszy Geodeta, Podinspektor, Inspektor, lub Starszy Inspektor w Dziele Geodezji".
 
na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji,  ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018