Podinspektor ds. projektowania przestrzennego (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. projektowania przestrzennego w Zespole Analiz Transportowych i Komunikacyjnych Przestrzennych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Główne odpowiedzialności:

 • wykonywanie prac projektowych, studialnych, koncepcyjnych i analitycznych oraz przygotowywanie wytycznych z zakresu planowania przestrzennego,
 • zbieranie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych związanych z prowadzonymi opracowaniami.

Charakterystyka pracy:

 • opracowywanie projektu układu drogowego na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układu transportowego, z wykorzystaniem narzędzi GIS i CAD (Arc GIS, Arc GIS Pro, AutoCAD),
 • wykonywanie prac projektowych, studialnych, analitycznych i koncepcyjnych, w zakresie projektowania układu transportowego, z wykorzystaniem narzędzi GIS i CAD (Arc GIS, Arc GIS Pro, AutoCAD),
 • wykonywanie analiz makrosymulacyjnych na matematycznym modelu ruchu z wykorzystaniem narzędzi specjalistycznych (PTV Visum),
 • wykonywanie analiz mikrosymulacyjnych ruchu drogowego z wykorzystaniem narzędzi specjalistycznych (PTV Vissim),
 • opracowywanie projektów granicy pasa drogowego dróg publicznych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem; dążenie do rezultatów; otwartość na zmiany; komunikacja; samodzielność; sumienność; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania aplikacji mija 9 lutego 2024 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser