Podinspektor ds. projektowania przestrzennego (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. projektowania przestrzennego w Zespole Analiz Przestrzennych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Główne odpowiedzialności:

 • sporządzanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, analiza i ocena jego aktualności oraz sporządzanie jego zmian,
 • wykonywanie i prowadzenie prac projektowych, studialnych, analitycznych i koncepcyjnych oraz przygotowywanie wytycznych z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, komunikacji i transportu, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej i gospodarki,
 • zbieranie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych związanych z prowadzonymi opracowaniami,
 • sporządzanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian na obszarze miasta zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi wraz z załącznikami.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie prac projektowych, studialnych i koncepcyjnych w zakresie planowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z karta programową opracowania lub treścią zlecenia, zbieranie materiałów wejściowych do prowadzonych prac merytorycznych,
 • wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o zebrane informacje i materiały wejściowe do sporządzanych opracowań, szczególnie w środowisku GIS,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji oraz opracowywanie zestawień i raportów,
 • praca na stanowisku wymaga znajomości topografii Warszawy oraz wiedzy nt. funkcjonowania miasta i jest związana z kształtowaniem ładu przestrzennego,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczącychww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo budowlane, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, geografii,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem; wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur; dążenie do rezultatów; otwartość na zmiany; komunikacja; samodzielność; sumienność; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie administracji, ochrony środowiska, komunikacji, inżynierii środowiska, inżynierii drogowej, lądowej lub sanitarnej, ekonomii, socjologii, geodezji i kartografii,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie urbanistyki, architektury, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu.

Termin składania dokumentów: 2 sierpnia 2022 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018