Młodszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. miernictwa górniczego (Wrocław)

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. miernictwa górniczego w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizuje stan zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, sprawuje nadzór i kontrolę nad sporządzaniem i aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz pozostałej dokumentacji ruchowej zakładu górniczego lub zakładu w zakresie mierniczym, wykonuje pomiary geodezyjne oraz kontroluje zgodność prowadzenia ruchu zakładu górniczego lub zakładu w celu realizacji zadań organu nadzoru górniczego;
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć organu nadzoru górniczego w powyższym zakresie;
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji współuczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym, w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć organu nadzoru górniczego w powyższym zakresie;
 • analizuje wnioski organów samorządu terytorialnego w sprawie opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w celu przygotowania projektów stanowisk organu nadzoru górniczego w powyższym zakresie;
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje ich przyczyny i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje orzeczenia i projekty decyzji w tym zakresie;
 • współuczestniczy w opracowywaniu projektów planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiedną ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu geodezja;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań realizowanych przez urząd;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych;
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe techniczne-magisterskie o profilu geodezja górnicza;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego lub zakładu lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu; zakładu górniczego lub w urzędach organów administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii.

Termin składania dokumentów: 30.09.2022

Link do ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser