Specjalista ds. bazy danych i analiz (Warszawa)

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: 

 Specjalista do spraw bazy danych i analiz w Wydziale do spraw Obszarów Chronionych w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody

Osoba na stanowisku:

 • Prowadzi bazę danych Natura 2000, m.in.: opracowuje i aktualizuje standardowe formularze danych, analizuje i akceptuje zmiany zaproponowane przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000, ocenia jakość danych opisowych o siedliskach przyrodniczych i ostojach gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 oraz uzupełnia te dane w bazie, archiwizuje wprowadzane zmiany merytoryczne do bazy danych; edytuje przebieg granic obszarów Natura 2000, współpracuje z komórką GDOŚ odpowiedzialną za bazy GIS;
 • Współpracuje z różnymi instytucjami w celu gromadzenia i weryfikacji merytorycznej danych opisowych o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków z inwentaryzacji przyrodniczych;
 • Wykonuje analizy i opracowuje okresowe zestawienia danych o występowaniu zasobów przyrodniczych w sieci Natura 2000;
 • Przygotowuje opinie odnośnie systemu gromadzenia i przetwarzania danych, zapewniania merytoryczną poprawność bazy danych sieci Natura 2000, obsługuje system przekazywania danych do Komisji Europejskiej;
 • Koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów dotyczących sieci Natura 2000 na stronę internetową Natura 2000;
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych KE oraz grup krajowych, związanych z wykonywanymi obowiązkami;
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk, a także merytorycznie interpretuje przepisy prawa w zakresie obszarów chronionych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe wyższe przyrodnicze, leśne lub gospodarka przestrzenna
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Rady 92/43/ w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Dobra znajomość decyzji wykonawczej Komisji dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE)
 • Umiejętności: analitycznego myślenia i prognozowania,
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • stosowania prawa w praktyce
 • pracy w zespole
 • biegłej obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, szczególnie Ms Excel i baz danych, w tym Ms Access.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o specjalizacji w jednej z następujących dziedzin: zarządzanie zasobami środowiska, ochrona przyrody
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy z systemami informatycznymi (bazy danych, GIS, itp.)
 • Znajomość oprogramowania GIS typu Desktop (np. ArcGIS, QGIS, Geomedia, SAGA GIS, GRASS itd.)
 • Podstawowa znajomość: ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Termin składania dokumentów mija 11 października 2022

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser