Inspektor ds. postępowań z zakresu geodezji (Warszawa)

Prezydent Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. postępowań z zakresu geodezji - II Dział Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie postępowań w sprawach: gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, rozpatrywania zarzutów do danych ujawnionych podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zobowiązania podmiotów ewidencyjnych do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie egzekucji tego obowiązku poprzez wykonanie zastępcze.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie analiz umożliwiających aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie decyzji w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku dostarczenia danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o drogach publicznych, o opłacie skarbowej, o ustroju m.st. Warszawy, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, rozporządzeń: Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii,
 • ewidencji gruntów i budynków, gospodarki nieruchomościami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie administracji, katastru,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w zakresie prawa.

Termin składania dokumentów: 7 listopada 2022 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018