Inspektor w Łódzkim Ośrodku Geodezji (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektora/Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii

 
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie – inwentaryzacja,
 • praca ze skanerem laserowym 3D "bezpiecznym dla oczu", 1 klasy wg normy IEC EN 60825-1.

Główne obowiązki:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • prowadzenie monitoringu procesu rewitalizacji w zakresie zmian zagospodarowania przestrzennego,
 • skanowanie i wykonywanie panoram 360 zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji, 
 • praca na danych LIDAR i przygotowywanie ich do celów modelowania 3D, w tym wykorzystanie technologii meshingu 3D,
 • modelowanie obiektów architektonicznych i przestrzeni publicznych,
 • opracowywanie wizualizacji, panoram 360, map i schematów oraz komputerowych animacji 3D do celów publikacji na internetowym portalu,
 • opracowywanie i utrzymanie cyfrowych makiet 3D (stanu istniejącego, makiety urbanistycznej i architektonicznej),
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w celu pozyskania i integracji danych 3D na prowadzonych makietach 3D,
 • uczestniczenie w pracach zapewniających rozwój nowych technologii (narzędzi) pomocnych do modelowania i wizualizacji 3D,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonywanych zadań.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe w zakresie: architektury, grafiki 3D, gospodarki przestrzennej, geoinformacji,
 • dla stanowiska Inspektora wymagany jest  staż pracy nie mniejszy  niż 1 rok,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego, KPA, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego,
 • dobra obsługa komputera, znajomość programów: MS Office, AutoCAD oraz Autodesk 3DS Max,
 • znajomość oprogramowania do obróbki grafiki: Adobe Photoshop, CorelDraw lub GIMP,
 • umiejętność pracy w środowisku GIS.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w modelowaniu i wizualizacji 3D projektów architektoniczno-urbanistycznych dla potrzeb kształtowania przestrzeni miejskich,
 • znajomość oprogramowania Autodesk: AutoCAD Map 3D, InfraWorks 360,
 • umiejętność pracy w programach typu BIM,
 • znajomość oprogramowania Twinmotion, 
 • doświadczenie w obsłudze skanera laserowego oraz przetwarzaniu danych LIDAR,
 • wiedza z zakresu zagadnień fotogrametrii i teledetekcji,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • skuteczna komunikacja, sumienność, planowanie i organizowanie pracy, myślenie analityczne, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i kreatywność.
 
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 7 listopada 2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57
 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser