Stanowisko w Referacie Weryfikacji i Aktualizacji Baz Danych PZGiK (Kraków)

Prezydent Krakowa ogłosił nabór na:

Stanowisko urzędnicze w referacie Weryfikacji i Aktualizacji Baz Danych PZGiK w Wydziel Geodezji UMK

 
NR REF. 6-GD-2022

UM Krakowa oferuje:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.
 10. Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe w zakresie geodezji,
 4. co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji,
 5. posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych w zakresie 1 lub 2 określonych w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

*„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 6. Znajomość rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
 7. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.
 10. Posiadanie dodatkowych geodezyjnych uprawnień zawodowych poza wymienionymi w wymaganiach niezbędnych w pkt. e) określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Klauzula dokumentów przeznaczonych dla zleceniodawców, przekazywanych przez Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego wraz z operatami technicznymi, z chwilą ich przyjęcia do PZGiK.
 2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii w szczególności pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych oraz spójności przekazywanych danych z prowadzonymi bazami EGiB, GESUT i BDOT500.
 3. Aktualizacja baz PZGiK (BDSOG, BDOT500, GESUT, EGiB) na podstawie operatów technicznych przyjętych do PZGiK.
 4. Rejestracja czasu pracy w systemie RCP.
 5. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego Zastępców i Kierownika Referatu.
 6. Podpisywanie pism o charakterze informacyjnym, pism o uzupełnienie dokumentów.
 7. Podpisywanie dokumentów, w stosunku do których pracownik został umocowany poprzez stosowne upoważnienie (zarządzenie, inne).
 8. Parafowanie przygotowywanych przez siebie dokumentów chyba, że przepisy wyższego rzędu stanowią inaczej.
 9. Dostęp do informacji zastrzeżonych na podstawie odrębnego poświadczenia bezpieczeństwa.
 10. Dostęp do danych osobowych w zakresie realizowanych zadań na podstawie odrębnego upoważnienia.
 11. Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.
 12. Udział w szkoleniach, naradach - okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 3. Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.
 4. Miejsce pracy: Wydział Geodezji Urząd Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa.
 5. Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.
 6. Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków-Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK
 7. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym) z przedziału 3 800 złotych brutto do 4 700 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. dyspozycyjność: w godzinach pracy
 2. praca przy komputerze: tak
 3. praca w terenie: nie
 4. praca w soboty: nie
 5. uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B: nie
 6. inne: brak

Urząd Miasta Krakowa zachęca do kandydowania osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 grudnia 2022 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 grudnia 2022 o godz. 10.00 w sali Lea UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2022
12 grudnia 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018