Stanowisko ds. informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej (Wrocław)

Prezydent Wrocławia ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Wrocławia:

Stanowisko do spraw informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej Wydział Inżynierii Miejskiej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. monitorowanie Systemu Informacji Przestrzennej, w tym:
 2. pozyskiwanie, przetwarzanie i włączanie danych przestrzennych do Systemu Informacji Przestrzennej
 3. uzupełnianie Systemu Informacji Przestrzennej o dane z zakresu inżynierii ruchu
 4. opiniowanie projektów drogowych i obsługi komunikacyjnej obiektów, w tym:
 5. przeprowadzanie pomiarów ruchu
 6. analizowanie otrzymanych wyników
 7. przygotowywanie opinii
 8. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym kontrola i egzekwowanie funkcjonowania w terenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 9. wydawanie decyzji administracyjnych o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, w tym:
 10. weryfikacja formalna wniosków
 11. występowanie o opinie do organów, wskazanych w przepisach szczególnych
 12. przygotowywanie decyzji
 13. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz na niestosowanie się do znaków zakazu wjazdu, w tym:
 14. weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków
 15. przygotowywanie zezwoleń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przewidywany termin zatrudnienia:

I kwartał 2023 r.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie: wyższe techniczne
 5. specjalizacja: związana z budową dróg lub architekturą lub gospodarką przestrzenną lub planowaniem przestrzennym
 6. uprawnienia: prawo jazdy kategorii B
 7. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 8. obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność czytania projektów
 2. obsługa programu ArcGIS
 3. obsługa programu AutoCad
 4. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, odporność na trudne sytuacje zawodowe, dokładność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu listopadzie 2022 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganą specjalizację
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak:

CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, pokój 136 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wymieniony adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2022 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy placu Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, naprzeciwko pokoju 144 lub 145.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018