Koordynator ds. SIP (Wrocław)

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wroclawiu poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator ds. SIP 1 etat w Dziale Architekta Krajobrazu Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Wrocław, al. Śląska 1

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec-kwiecień 2023 roku

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna, geografia lub inne pokrewne;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Power Point) i urządzeń biurowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu typu: CAD, GIS (ArcGIS, QGIS);
 • znajomość warstw i funkcji Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia https://www.geoportal.wroclaw.pl/
 • min. 1 rok stażu pracy związanego z obsługą systemów informacji geograficznej.

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność i komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody oraz Kpa;
 • znajomość topografii Wrocławia;
 • znajomość zagadnień z planowania przestrzennego;
 • doświadczenie w projektowaniu zieleni oraz znajomość programów graficznych
 • kurs inspektora nadzoru terenów zieleni, kurs inspektora drzew lub inne kursy, szkolenia, konferencje itp. poświęcone tematyce zarządzania zielenią miejską będą dodatkowy atutem;
 • praca na stanowiskach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej będzie dodatkowym atutem.

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Zieleni należeć będzie między innymi:

 • Przygotowywanie strategicznych analiz i planów rozwoju zieleni.
 • Przygotowywanie planu nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących drzew usuwanych i nasadzanych w ramach zadań własnych tut. Zarządu.
 • Gromadzenie danych do jednostek zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 dot.:
  - Informacji o usunięciach i nasadzeniach drzew;

  - Informacji na temat decyzji administracyjnych na wycin drzew;

  - Informacji o działkach i wyodrębnionych w nich przestrzeniach lub dokładnych miejscach, na których istnieje możliwość nasadzenia, a także informacji o planach nasadzeń i ich aktualizacji.
 • Wydawanie terenów pod nasadzenia, opiniowanie i uzgadnianie projektów w zakresie nasadzeń kompensacyjnych, zastępczych i wyrównujących.
 • Przygotowanie dokumentów do przeprowadzanie procedury wyłączenia z produkcji rolnej terenów przeznaczonych pod nasadzenia.
 • Udział w przekazywaniu terenów zieleni Wykonawcom na czas trwania inwestycji i odbiór po ich zakończeniu.
 • Koordynacja nasadzeń na etapie wykonawczym.
 • Merytoryczne przygotowanie przetargów i innych zamówień publicznych m.in. związanych z zarządzaniem, ochroną, utrzymaniem i kształtowaniem terenów zieleni;
 • Odbiory prac wynikających z harmonogramu i kontrola jakości oraz terminowości wykonania prac przez firmę wykonawczą.
 • Gospodarka drzewostanem.
 • Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z tworzeniem bazy danych, analizami i planami zieleni w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP).
 • Prowadzenie zasobów zieleni w Systemie Informacji Przestrzennej, weryfikacja poprawności opracowań przygotowanych do zaimportowania do Bazy Zasobów Zieleni.
 • Przygotowywanie analiz i prezentacji w zakresie zieleni.
 • Prace terenowe związane z namierzaniem drzew i innych obiektów ZZM za pomocą GPS;
 • Identyfikacja i rozpoznawanie potrzeb ZZM w zakresie rozwoju systemów informatycznych;
 • Identyfikacja i rozpoznawanie potrzeb i problemów Miasta w zakresie rozwoju zieleni, które mają związek z zakresem działań ZZM;
 • Prace związane z budową planowanych systemów do zarządzania zielenią w ZZM i w Gminie Wrocław;
 • Współpraca z komórkami, jednostkami i spółkami Miasta Wrocławia, prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków, zajmujących się ochroną środowiska, gospodarowaniem wodami opadowymi, planowaniem przestrzennym, realizacją inwestycji, komercjalizacją obszarów Gminy Wrocław i in.;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • kopie świadectw pracy;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 )” - opatrzone własnoręcznym podpisem;

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Al. Śląska 1, wejście N1, III piętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko-koordynator ds. SIP w Dziale Architekta Krajobrazu Miejskiego w terminie do dnia 15.03.2023 roku do godz. 15-tej.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser