Stanowisko ds. analiz i wizualizacji przestrzennych (Kraków)

Prezydent Miasta Krakowa poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. analiz i wizualizacji przestrzennych ds. przedsiębiorczości i innowacji UMK

UMK oferuje:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
e) Dostęp do najnowszych technologii.
f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.
h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.
j) Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Obywatelstwo polskie.
b) Wykształcenie wyższe.
c) Spełnienie pozostałych wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 

*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) Wiedza z zakresu analizy danych i geokodowania danych w środowisku systemów informacji geograficznej GIS.
b) Wiedza z zakresu teorii i metodyki kartografii społeczno-ekonomicznej (analiza i wizualizacja danych, w tym danych statystycznych z wykorzystaniem GIS).
c) Znajomość przepisów – w kontekście rejestrów i baz danych – z zakresu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz wiedza nt. badań statystycznych i zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
d) Znajomość zasad dotyczących prezentacji danych statystycznych, w tym danych przestrzennych, w bazach danych statystyki publicznej.
e) Znajomość przepisów – w kontekście rejestrów i baz danych – z zakresu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
f) Znajomość zasobów, serwisów i usług ogólnodostępnej infrastruktury informacji przestrzennej, w tym Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
g) Znajomość obsługi pakietu aplikacji: ArcGIS Pro w tym środowiska ArcGIS Online oraz QGIS.
h) Znajomość obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym.
i) Ogólna wiedza o Gminie Miejskiej Kraków nt. sytuacji społeczno-gospodarczej z zakresu rewitalizacji, zjawisk społecznych i procesów przestrzennych.
j) Umiejętności analityczne, kreatywność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
k) Portfolio dokumentujące doświadczenie zawodowe* w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej GIS do badań i analiz danych społeczno-ekonomicznych i gospodarczych w różnych skalach przestrzennych (np. wybrane badania, analizy i wizualizacje danych przestrzennych, itp. oraz szkolenia potwierdzone certyfikatem).
l) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

*doświadczenie zawodowe – rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą, udokumentowane uczestnictwo w: szkoleniach, kursach, ścieżkach specjalizacyjnych lub studiach podyplomowych

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
a) Pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie innym pracownikom i archiwizacja danych (w tym danych przestrzennych) w zakresie działania Wydziału.
b) Prowadzenie analiz przestrzennych z wykorzystaniem platformy oprogramowania GIS (w tym wizualizacja ich wyników), w tym w oparciu o narzędzia GIS on-line, w zakresie działania Wydziału.
c) Opracowywanie wzorcowych układów stron, publikacji, map, schematów, wykresów, umożliwiających prezentacje wybranych danych lub wykonanych analiz w tym samym układzie graficznym.
d) Opracowywanie wzorcowych symboli do stosowania na opracowywanych przez Wydział mapach, wykresach, zestawieniach.
e) Opracowywanie narzędzi analitycznych wspierających bieżącą pracę, zwiększających efektywność i funkcjonalność dostępnych narzędzi platformy GIS w środowisku oprogramowania firmy Esri Inc., w tym w szczególności poprzez moduł ArcGIS Model Builder oraz z wykorzystaniem języka Python i SQL.
f) Opracowywanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. procedury działania, zastosowane algorytmy, kody skryptów, programów, do opracowanych narzędzi analitycznych platformy GIS, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS on-line, w środowisku oprogramowania firmy Esri Inc.
g) Opracowywanie metodyk analizy danych (w tym analiz przestrzennych) wraz z dokumentacją techniczną w zakresie działania Wydziału.
h) Opracowywanie analiz, raportów i materiałów informacyjnych związanych z zakresem działania Wydziału.
i) Rozwijanie zakresu dostępnych narzędzi analitycznych w sytuacji pojawienia się nowych wyzwań, problemów wymagających rozwiązania.
j) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie działania Wydziału.
k) Stałe dokształcanie się w zakresie technik, metod i narzędzi analizy danych przestrzennych szczególnie w obszarze głównych działań Wydziału.
l) Przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie realizowanych zadań.
m) Redagowanie pism i materiałów dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.
n) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora i jego zastępcę.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatkom/kandydatom:
a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowniczek/pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracowniczka/pracownik zobowiązana/-y jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
c) Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.
d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji – Urząd Miasta Krakowa.
e) Lokalizacja: Kraków, ul. Zabłocie 22.
f) Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków-Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK.
g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4 300 – 4 900 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
h) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:
a) Dyspozycyjność: nie.
b) Praca przy komputerze: tak.
c) Praca w terenie: tak (sporadycznie, na terenie Krakowa).
d) Praca w soboty: nie.
e) Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B: nie.

Urząd Miasta Krakowa zachęca do kandydowania osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 21 stycznia 2024 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w siedzibie Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - Budynek A, w Krakowie, przy ul. Zabłocie 20, w sali nr 14.
O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydatki/kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser