Asystent w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii (Wrocław)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko:

Asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 73.2024.ZGK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 28.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i  Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 27.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony 2 lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydatów wymagane jest:

 1. Wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra. Preferowane kierunku: geografia, geodezja i kartografia, matematyka, informatyka.
 2. Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi. Mile widziany dorobek publikacyjny w zakresie geoinformatyki, modelowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej, teledetekcji satelitarnej, statycznej analizy danych w tym szeregów czasowych, zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w naukach geograficznych itp.
 3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 4. Umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej oraz umiejętność tworzenia map.
 5. Umiejętność prowadzenia pomiarów terenowych z wykorzystaniem tachimetru i odbiorników GNSS.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) wraz programowaniem narzędzi do geoprzetwarzania korzystających z GIS.
 7. Znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 1. Udokumentowany udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym.
 2. Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, projektach dydaktycznych i  naukowych z  zakresu geografii fizycznej.
 3. Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Zakres obowiązków

 1. W obszarze badawczym: samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych, nawiązywanie współpracy z naukowcami/badaczami z innych ośrodków naukowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji nauki.
 2. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i  języku angielskim, udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 3. W obszarze organizacyjnym: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii (m.in. uczestnictwo w  zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser