Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje osoby na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, urbanistyka, transport, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, gospodarka nieruchomościami, administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • podstawowa znajomość:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • regulacji ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej", związanych z procedurami planistycznymi oraz postępowaniem administracyjnym,
  • regulacji prawnych dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w obszarze planowania przestrzennego,
 • znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS),
 • wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
 • umiejętność analizowania problemów i formułowania wniosków,
 • wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji,
 • staranność,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność współpracy.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • brała udział w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym w opracowywaniu projektów uchwał wraz z częścią graficzną w formie elektroniczno-bazodanowej,
 • uczestniczyła w opracowywaniu analiz przestrzennych,
 • brała udział w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • uczestniczyła w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • wykonywała czynności urzędowe przewidziane przepisami prawa dla działań urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w tym udzielała informacji o treści dokumentów planistycznych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - V piętro (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny na stronie Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w zakładce „Dokumenty do pobrania" lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać: do 20 czerwca 2024 r.

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie należy wpisać: „Nabór nr OZ/31/2024"
 • lub w formie papierowej z adnotacją na kopercie: „Nabór nr OZ/31/2024":
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
  • w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.

Dodatkowe uwagi:

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępny na stronie BIP UM Katowice w zakładce „Informacje dodatkowe" link: RODO - klauzula informacyjna.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.700 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser