Specjalista ds geoinformatyki (Łódź)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: geoinformatyki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
90-926 Łódź
ul.Tuwima 28

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrolowanie i nadzorowanie zakładanej i prowadzonej opisowej i graficznej bazy EGIB , dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, będącej w gestii starosty w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia tych baz zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • kontrolowanie i nadzorowanie zakładanej i prowadzonej bazy GESUT dotyczącej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia teren, będącej w gestii starosty u w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia tych baz zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • kontrolowanie i nadzorowanie zakładanej i prowadzonej bazy BDOT 500 dotyczącej obiektów topograficznych w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia tych baz, będących w gestii starosty zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • kontrolowanie i nadzorowanie zakładanych i prowadzonych baz PRG – państwowy rejestr granic, i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, RCiWN – rejestr cen i nieruchomości, dotyczącej obiektów topograficznych w celu właściwego gromadzenia informacji w postaci baz danych geodezyjne sieci uzbrojenia terenu,
 • przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa/ starosty/ prezydenta miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia poprawności realizowanych przez nich zadań,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych przez nich prac,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne oraz inne jednostki organizacyjne w celu sprawdzenia poprawności realizowanych przez nich zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: praktyka zawodowa w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość ustaw prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowani) stosowanych do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz kontroli tych baz,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków np.EwOpis, GEO-Info Integra; baz danych mapy numerycznej np. EwMapa, Geo-Info Mapa; programów obliczeniowych np. WinKalk, C-Geo;
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii – zakres 1 i 2,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 3361

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3 500,00 zł 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser