Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Tuchola)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor-Starszy Specjalista - Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS Biuro Kontroli na Miejscu w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Miejsce pracy w Biurze Powiatowym w Tucholi

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie,
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • weryfikacja oraz bieżąca aktualizacja baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS) zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • bieżące przenoszenie wyników z kontroli na miejscu do bazy LPIS,
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS,
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z procedur na zajmowanym stanowisku.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe:  w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna (specjalność zawodowa: kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna, geodezja gospodarcza, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i geoinformatyka).

 • znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,

Wymagania pożądane:

 • pracownik powinien posiadać co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności obszarowych w biurze powiatowym ARiMR w oparciu o ortofotomapę lub roczny staż pracy w obszarze projektów GIS,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS),
 • komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na uczenie się,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word).


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 1502 ze zm.).
2.Przyjmuje do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.,poz.1182 ze zm.),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  26.09.2016 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
 pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4 ,87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref ogłoszenia OR02/27/2016

osobiście:
adres Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/27/2016

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 56 619 83 11 / 13

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser