Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków (Lublin)

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw: ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

 Ogłoszenie o naborze nr 4098 z dnia 01.10.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 1/3, 20 - 072 Lublin

Adres urzędu:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań – zbieranie materiałów, prowadzenie rozpraw, dokonywanie oględzin nieruchomości, analizowanie dowodów, opracowywanie projektów orzeczeń w sprawach określonych przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • uczestniczenie w kontrolach działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, powszechnej taksacji nieruchomości oraz gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • kontrolowanie i ocena dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej drogi krajowej lub wojewódzkiej, w zakresie budowli powodziowych oraz linii kolejowych w części obejmującej podziały nieruchomości,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy pracy w administracji publicznej lub do 1 roku w wykonawstwie geodezyjnym;
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • pozytywne podejście do interesanta,
 • znajomość obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office, Libre Office, Ewmapa, Winkalk

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser