Specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP (Warszawa)

Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizowanie danych operacyjnych w ujęciu statystycznym oraz tworzenie analiz przestrzennych
 • Obrazowanie danych operacyjnych na mapach cyfrowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS
 • Opracowywanie zestawień statystycznych związanych z działalnością operacyjną jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Przygotowywanie danych do ich wizualizacji w systemach informacji przestrzennej (GIS)
 • Prowadzenie szkoleń dla służby dyżurnej SK KG PSP w zakresie podstawowej obsługi oprogramowania GIS

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy związanego z opracowywaniem map w środowisku GIS
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS lub QGIS,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office, w tym zaawansowana znajomość Microsoft Excel,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek geodezja i kartografia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno prawnej wraz z okresami pracy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.12.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
     Biuro Kadr i Organizacji
     ul. Podchorążych 38
     00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
    w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

INNE INFORMACJE:

1) Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać CKR – główny specjalista. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
2) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
4) Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
5) Planowane techniki i metody naboru:
- test wiedzy,
- ćwiczenie praktyczne w oprogramowaniu GIS,
- rozmowa kwalifikacyjna.
6) Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
7) Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni.
8) Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
9) Mnożnik kwoty bazowej dla stanowiska – 2,343.
10) Dodatkowe informacje: 22 523-33-33 (mł. bryg. Marek Marzec).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser