Stanowisko ds. planowania przestrzennego (Wrocław)

Urząd Miejski Wrocławia ogłasza nabór na:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego (4 etaty) Wydział Planowania Przestrzennego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:analiza projektów planów, tworzenie części tekstowej i rysunkowej projektów planów
 2. sporządzanie stanowisk pomocniczych, opinii urbanistycznych i pism, w tym: analiza uwarunkowań i możliwości zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących elementów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie pism dotyczących zajęcia stanowiska o charakterze pomocniczym, udział w wizjach lokalnych, konsultacje w sprawach opinii (komunikacja, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska), przygotowanie załączników graficznych do opinii i pism
 3. sporządzanie koncepcji lub rekomendacji przestrzennych, w tym: sporządzanie planów i analiz obejmujących obszar Miasta, sporządzanie koncepcji założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie koncepcji sposobu zagospodarowania obszarów o strategicznym znaczeniu dla Miasta, sporządzanie propozycji lokalizacji i analiza lokalizacji ważnych dla Miasta obiektów i instytucji
 4. opracowywanie propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji, w tym: przeprowadzanie analiz stanu istniejącego, sporządzanie rekomendacji lokalizacyjnych oraz rekomendacji przestrzennych w ramach lokalizacji
 5. sporządzanie harmonogramów prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz sprawozdań rocznych, w tym: określanie przewidywanych terminów zakończenia poszczególnych etapów prac, sporządzanie sprawozdań, aktualizacja danych w systemach elektronicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2022 r.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki
 5. znajomość oprogramowania ArcGIS
 6. umiejętność tworzenia modeli 3D w programie SketchUp
 7. obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie: planowanie przestrzenne
 2. doświadczenie zawodowe: w pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - sporządzanie projektów uchwał i rysunku planu
 3. znajomość oprogramowania graficznego Photoshop lub GIMP
 4. znajomość języka angielskiego
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność, komunikatywność, staranność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2021 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak:

CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wymieniony adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 wrześnnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy placu Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, naprzeciwko pokoju 144 lub 145.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018