Podinspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji

Dział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynkóww Biurze Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,w tym: udostępnianie danych z zasobu w postaci wypisów, wyrysów i uwierzytelnionych kopii, wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń,
  • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłatoraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu oraz wydawanie decyzji

Charakterystyka pracy:

  • rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków,
  • udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
  • wydawanie i uwierzytelnianie wydruków, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
  • współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.regulacji prawnych z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki,dróg publicznych, samorządu terytorialnego, dotyczących pracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,znajomość dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Termin składania dokumentów: 24 maja 2021

Tresć ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018