Specjalista ds. zarządzania systemem informacji przestrzennej (Kraków)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty do spraw: zarządzania systemem informacji przestrzennej (GIS) oraz obszarów Natura 2000 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  • prowadzenie bazy danych przestrzennych GIS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (gromadzenie, wprowadzanie, analizowanie i uszczegóławianie oraz edycja i publikacja danych przestrzennych),
  • prowadzenie rejestrów form ochrony przyrody oraz gromadzenie informacji, aktualizowanie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej tych form, w szczególności obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  • prowadzenie bazy danych obszarów Natura 2000,
  • wprowadzanie informacji na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie i publikowanie danych w BIP,
  • współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Ministerstwem Środowiska, regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, instytucjami badawczo-rozwojowymi, Lasami Państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji przestrzennej GIS oraz publikacji danych, udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu RDOŚ w Krakowie,
  • przygotowywanie wniosków do GDOŚ o zmianę SDF dla obszarów Natura 2000,
  • udział w pracach związanych z opracowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • współdziałanie w tworzeniu form ochrony przyrody, opisie i aktualizacji granic tych form, współpraca z pracownikami RDOŚ w Krakowie w zakresie gromadzenia danych, analizy danych przestrzennych,
  • sporządzania załączników graficznych do projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody, załączników graficznych do decyzji, postanowień i opinii,
  • realizacja zadań asystenta w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0191/16 „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” (udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej procedury zamówień publicznych i ocenie merytorycznej odbieranych prac, udział w spotkaniach z interesariuszami w obszarach Natura 2000)

Termin składania dokumentów mija 19 listopada 2018 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser