Specjalista w Biurze Geodety Województwa (Poznań)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego specjalisty w Biurze Geodety Województwa

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym/ geoinformatycznym/ geoinformacyjnym lub wykształcenie wyższe pokrewne uzupełnione studiami podyplomowymi z obszaru informatyki, geoinformatyki, geoinformacji, baz danych, systemów informacji przestrzennej (GIS).

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie obowiązków mających
na celu spełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego dotyczących Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • realizację zadań dotyczących budowy i wdrażania SIPWW, w szczególności:
  - współdziałanie oraz przygotowywanie treści merytorycznej i weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, w tym przede wszystkim specyfikacji technicznych, harmonogramów, umów, ustalanie warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz udział w pracach komisji przetargowych dla zamówień publicznych
  - współdziałanie w prowadzeniu bieżącego nadzoru i monitoringu rzeczowego – merytorycznego dla zadań, prac dotyczących realizacji projektu SIPWW, w celu zachowania pełnej zgodności z umowami oraz wnioskiem o dofinansowanie oraz planowanym i rzeczywistym postępem prac w ramach projektu, w tym m.in.: współdziałanie z wykonawcami SIPWW, weryfikacja i ewidencjonowanie dostaw, produktów, usług, w tym ich odbiór
 • realizację zadań dotyczących funkcjonowania, utrzymania, w tym rozwoju infrastruktury  informacji  przestrzennej, w szczególności:
  - zarządzanie i rozwój Geoportalu, w tym administrowanie portalem informacyjnym SIPWW
  - administrowanie aplikacjami na potrzeby SIPWW, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do funkcjonalności SIPWW
  - administrowanie i udostępnianie baz danych przestrzennych, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do danych SIPWW
  - tworzenie, udostępnianie i konfigurowanie usług danych przestrzennych, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do usług SIPWW
  - monitorowanie SIPWW w obszarze GIS i dbanie o wysoką wydajność systemu
  - analiza potrzeb rozwoju SIPWW
  - projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych SIPWW
 • zapewnienie realizacji wymogów Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ramach SIPWW
 • testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW
 • komunikacja z użytkownikami SIPWW, zapewnienie im wsparcia merytoryczno – technicznego, w tym prowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z SIPWW

Wymagania niezbędne

 • min. 4 letni staż pracy w obszarze IT/GIS
 • doświadczenie z zakresu administrowania systemami i/lub aplikacjami
 • doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, testowania i integracji produktów/danych/usług oraz doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i zarządzaniu bazami danych
 • doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną z obszaru IT/GIS
 • znajomość zagadnień z obszaru tworzenia, udostępniania i konfigurowania usług danych przestrzennych
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania  decyzji  merytoryczno – technicznych
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów GIS
 • doświadczenie w tworzeniu, udostępnianiu, konfigurowaniu, monitorowaniu usług danych przestrzennych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów
 • umiejętność programowania, w szczególności Python, SQL oraz znajomość UML
 • mile widziana determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki;
 • zdolność przestrzennego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodyscyplina, dyspozycyjność, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 21 listopada 2018 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser