Stanowisko ds. prowadzenia i wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Urząd Miejski Wrocławia poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. prowadzenia i wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej, w tym:

 1. pozyskiwanie, integracja, przetwarzanie danych przestrzennych i włączanie ich do Systemu Informacji Przestrzennej
 2. przygotowywanie oraz udostępnianie danych przestrzennych i map tematycznych dostępnych publicznie oraz wspomagających zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne
 3. prowadzenie zbiorów danych, w tym kluczowych dla Systemu Informacji Przestrzennej: planów miejscowych, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów
 4. współpraca w prowadzeniu zbiorów danych w Systemie Informacji Przestrzennej z jednostkami merytorycznie odpowiedzialnymi za dany zbiór
 5. projektowanie, wdrażanie i utrzymanie narzędzi dla użytkowników Systemu Informacji Przestrzennej oraz narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami Systemu Informacji Przestrzennej
 6. prowadzenie dokumentacji
 7. szkolenie oraz konsultacje dla użytkowników Systemu Informacji Przestrzennej
 8. opracowywanie zasad organizacyjno-technicznych funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej
 9. prowadzenie i koordynacja prac koncepcyjnych i studialnych nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia
 10. koordynacja prac organizacyjno-technicznych Gminy Wrocław związanych z budową i przetwarzaniem danych przestrzennych, w tym w zakresie koordynacji i opiniowania zamówień na dane przestrzenne oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do ich przetwarzania i wizualizacji
 11. projektowanie i wdrażanie integracji Systemu Informacji Przestrzennej z innymi systemami informatycznymi Gminy Wrocław
 12. prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie danych przestrzennych Gminy Wrocław oraz promocji Systemu Informacji Przestrzennej
 13. wsparcie rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej w miejskich jednostkach organizacyjnych
 14. współpraca z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w zakresie:
 • realizacji zadań inwestycyjnych związanych z Systemem Informacji Przestrzennej
 • administrowania zasobami i użytkownikami Systemu Informacji Przestrzennej
 • uzgadniania kierunków budowy, modernizacji i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej

Analizy i modelowanie, w tym:

 • prowadzenie specjalistycznych analiz, modelowań i wizualizacji
 • opracowywanie elementów prognoz i symulacji wariantów rozwoju miasta.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie: wyższe
 5. specjalizacja: w zakresie geoinformatyki lub informatyki lub geodezji i kartografii lub geografii lub gospodarki przestrzennej
 6. znajomość oprogramowania ArcGIS for Desktop lub ArcGIS Pro lub QGIS
 7. znajomość uwarunkowań prawnych związanych z prowadzeniem Systemów Informacji Przestrzennej, w tym ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 8. obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe: w zakresie przetwarzania baz danych i w pracach analitycznych realizowanych z wykorzystaniem baz danych przestrzennych
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury technicznej
 3. znajomość programowania, w szczególności w środowisku Pythona
 4. znajomość obsługi relacyjnych baz danych
 5. znajomość otwartego oprogramowania GIS
 6. znajomość oprogramowania graficznego
 7. obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole.

Termin składania dokumentów mija 2 maja 2023 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018