Inspektor w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektora lub Inspektora w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • współprowadzenie i administrowanie użytkownikami Portalu internetowego publikującego informacje nt. rewitalizacji,
 • pomoc i wsparcie dla użytkowników Portalu,
 • wstępna kontrola materiałów informacyjnych pod względem informatycznym,
 • publikacja dostarczonych materiałów tekstowych i multimedialnych,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i Wydziałami UMŁ.
 • udział w spotkaniach i szkoleniach.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, (Dz.U. z 2022 poz.530.)
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych  w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2019, poz.1781 ) 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • podstawowa znajomość HTML, 
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) ,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub geoinformatyki,
 • umiejętność administrowania stronami internetowymi (CMS),
 • znajomość oprogramowania do obróbki grafiki, tekstów, filmów, 
 • umiejętność obsługi mediów społecznościowych,
 • umiejętność pracy w środowisku GIS i baz danych,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia 
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny  staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa   państwa Unii  europejskiej lub  innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej; 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 • cv i list motywacyjny 

 

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie  BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ŁOG, do dnia 9 maja  2022 r.
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Podinspektora lub Inspektora w Dziale MSIT”
na adres:
Łódzki Ośrodek Geodezji,  ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź      
 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018