Główny specjalista w Biurze Geodety Województwa (Poznań)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Biuro Geodety Województwa poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego specjalista

Liczba etatów: 2

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub geoinformatycznym lub wykształcenie wyższe pokrewne uzupełnione studiami podyplomowymi z obszaru informatyki lub geoinformatyki.

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie obowiązków mających
na celu spełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego dotyczących Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • realizację zadań dotyczących wdrażania SIPWW, w szczególności:
  • przygotowywanie treści merytorycznej i weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, w tym przede wszystkim specyfikacji technicznych, harmonogramów, umów, ustalanie warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz udział w pracach komisji przetargowych dla zamówień publicznych;
  • prowadzeniu bieżącego nadzoru merytorycznego przy realizacji projektu SIPWW, w tym współdziałanie z wykonawcami projektu podczas prac wdrożeniowych i odbiorach;
 • realizację zadań dotyczących funkcjonowania, utrzymania, w tym rozwoju infrastruktury  informacji  przestrzennej, w szczególności:
  • zarządzanie Geoportalem SIPWW oraz administrowanie portalem informacyjnym SIPWW;
  • administrowanie aplikacjami GIS, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, w tym przydzielanie dostępu  do  funkcjonalności  SIPWW oraz zarządzanie systemami operacyjnymi na potrzeby SIPWW;
  • wsparcie techniczne w zakresie tworzenia informacji przestrzennej dla osób prowadzących zbiory danych tematycznych w departamentach i biurach UMWW i WSJO oraz przydzielanie uprawnień dostępu do danych SIPWW;
  • udostępnianie danych i usług danych przestrzennych oraz administrowanie usługami przestrzennymi SIPWW, w tym m.in.: publikowanie, uruchamianie, przydzielanie zasobów dla usług; nadawanie uprawnień użytkownikom do usług;
  • prowadzenie helpdesku dla użytkowników systemu SIPWW.
 • dbanie o rozwój Geoportalu, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i postępem technicznym, w tym testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW;
 • opracowywanie m.in.: pism, informacji, sprawozdań, protokołów, raportów, zestawień

w zakresie powierzonych obowiązków, w tym ich parafowanie i/lub podpisywanie;

Wymagania niezbędne

 • min. 4 letni staż pracy w obszarze IT lub GIS;
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania  decyzji;
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o samorządzie województwa, Prawo zamówień publicznych, kpa, kpc i kc,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów GIS;
 • doświadczenie w np. administrowaniu geoportalem, aplikacjami, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, zarządzaniu systemami operacyjnymi, w tworzeniu, udostępnianiu, konfigurowaniu, monitorowaniu usług danych przestrzennych;
 • determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki;
 • zdolność przestrzennego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodyscyplina, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 18 marca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser