Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja lub gospodarka nieruchomościami i udokumentowany 3-letni staż pracy lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany 5-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej, 
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania GIS (w szczególności firmy ESRI),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • systematyczność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym na podstawie wpływających dokumentów prawnych i geodezyjnych oraz zawiadamiała o dokonanych zmianach,
 • prowadziła rejestr cen nieruchomości,
 • udzielała informacji i sporządzała dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępniała bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • naliczała opłaty za udzielane informacje i sporządzane dokumenty,
 • sporządzała i wydawała licencje.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia wyższego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/105/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Geodezji", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4,  40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018