Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Opublikowano:

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe:

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/105/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Geodezji", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4,  40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Drukuj