Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Charakterystyka pracy:

 • weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian,
 • aktualizacja części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków,
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dekreto własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r. oraz regulacji prawnych z zakresu:instrukcji kancelaryjnej, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki, dróg publicznych, samorządu terytorialnego, dotyczącychpracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 8 grudniaa 2022 r.

Tresć ogłoszenia [pdf]

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser