Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: aktualizacja baz danych zasobu oraz ww. ewidencji,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu.

Charakterystyka pracy:

 • weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian,
 • aktualizacja części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków,
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dekreto własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r. oraz regulacji prawnych z zakresu:instrukcji kancelaryjnej, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki, dróg publicznych, samorządu terytorialnego, dotyczącychpracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 22 listopada 2021 r.

Tresć ogłoszenia [pdf]

Drukuj Email

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018