Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości BGiK (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości w Biurze Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących postępowań administracyjnych o podział nieruchomości gruntowych;
 • wydawanie decyzji, postanowień.

Charakterystyka pracy:

 • analiza wniosków i dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości;
 • występowanie o opinie i uzgodnienia w zakresie możliwości dokonania podziału nieruchomości;
 • analiza dostępu dojazdu i przejścia projektowanych działek do dróg publicznych;
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z rozporządzeniem wykonawczym, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniem wykonawczym, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa Kodeks cywilny, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami lub jednolite magisterskie na kierunku prawo
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2021 roku

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018