Inspektor ds. geodezji w Wydziale Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości w BGiK (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości w Biurze Geodezji i Katastru

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu obowiązku dostarczenia danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku dostarczenia danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w drodze wykonania zastępczego,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa Prawo wodne, kodeks cywilny, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o opłacie skarbowej.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, ewidencji gruntów i budynków,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatu, samodzielność, otwartość na zmiany, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2021 r.

Tresc ogloszenia [pdf]

Drukuj Email

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018