Stanowisko w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kraków)

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił nabór na:

Stanowiska urzędnicze w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji UMK (2 etaty)

(NR REF. 4-GD-2021)

 
Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Wykształcenie wyższe geodezyjne.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 6. Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.
 10. Posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Wykonywanie i wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 2. Udostępnianie mapy zasadniczej i ewidencyjnej;
 3. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych i informacji z bazy RCN oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych;
 4. Obsługa komorników w zakresie udostępniania danych i informacji z bazy EGiB;
 5. Realizacja wniosków o udostępnienie danych z informatycznej bazy PZGiK;
 6. Udzielanie szczegółowych informacji w zakresie udostępnianych materiałów z PZGiK;
 7. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Krakowa;
 8. Wydawanie licencji do udostępnianych materiałów;
 9. Wydawanie decyzji dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z PZGiK lub wysokości należnej opłaty zgodnie z art.40f ust.1 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 10. Współpraca z rzeczoznawcami w zakresie modułu iRzeczoznawca systemu ZSOZ ECO służącemu do elektronicznego udostępniania danych;
 11. Współpraca z komornikami w zakresie modułu iKomornik systemu ZSOZ ECO służącemu do elektronicznego udostępniania danych,
 12. Współpraca z klientami w zakresie modułu iWniosek systemu ZSOZ ECO służącemu do elektronicznego udostępniania danych;
 13. Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 14. Klasyfikowanie, gromadzenie, porządkowanie i kwalifikowanie materiałów znajdujących się w zasobie.
 15. Udostępnianie materiałów archiwalnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i innym osobom i instytucjom uprawnionym, sporządzanie odbitek z dokumentów archiwalnych.
 16. Przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do Wydziału.
 17. Skanowanie dokumentów wpływających do Wydziału, umieszczanie ich w systemie informatycznym.
 18. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej.
 19. Zakładanie spraw w systemie informatycznym i ich dekretacja do kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału.
 20. Udzielanie informacji w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 21. Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.
 22. Udział w szkoleniach, naradach – okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 3. Stanowisko: Referent lub Podinspektor lub Inspektor.
 4. Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.
 5. Lokalizacja: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.
 6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 złotych brutto do 4 200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 8. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: Brak.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 czerwca 2021 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 czerwca 2021 o godz. 9.00 w formie on-line (kandydaci zakwalifikowani do testów otrzymają instrukcję indywidualnie).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser