Stanowisko ds. weryfikacji i aktualizacji (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. weryfikacji i aktualizacji

Termin składania ofert mija 31.08.2021 roku

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
  • ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości)
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • obiektów topograficznych
  • szczegółowych osnów geodezyjnych
 2. Weryfikowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami:
 • sprawdzanie rezultatów przetwarzania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
 • sprawdzanie prawidłowości pomiarów i obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz szczegółów sytuacyjnych
 • sporządzanie protokołów weryfikacji
 1. Weryfikowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ZGiKM GEOPOZ bazami danych

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018