Referent / Inspektor w Łódzkim Ośrodku Geodezji (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłosił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Referenta / Podinspektora / Inspektora (uzależnione od wykształcenia i stażu pracy) w Dziale Organizacji Kadr i Strategii

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w biurze oraz praca w terenie – inwentaryzacja obiektów architektonicznych,
 • praca ze skanerem laserowym 3D „bezpiecznym dla oczu”, 1 klasy wg normy IEC EN 60825-1.

Główne obowiązki:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie monitoringu procesu rewitalizacji w zakresie zmian zagospodarowania przestrzennego realizowane przez:
  • skanowanie i wykonywanie panoram 360 stopni zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji,
  • praca z danymi numerycznymi pochodzącymi z LIDAR i przygotowywanie ich do celów modelowania 3D,
  • opracowywanie modeli obiektów architektonicznych i przestrzeni publicznych,
  • opracowywanie wizualizacji i schematów oraz komputerowych animacji 3D do celów publikacji na portalu internetowym,
 • uczestniczenie w pracach zapewniających rozwój nowych technologii (narzędzi) pomocnych do modelowania i wizualizacji 3D,
 • sporządzanie i przedstawianie sprawozdań z wykonywanych zadań.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

   • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r., poz. 1282),
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo skarbowe,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania konieczne:

   • wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach związanych z:
    • architekturą,
    • grafiką 3D,
    • gospodarką przestrzenną,
    • geoinformacją,
    • geografią,
    • geodezją,
    lub o podobnym profilu,
   • umiejętność czytania, rozumienia i stosowania aktów prawnych z zakresu Kodeksu cywilnego oraz prawa materialnego,
   • podstawowa znajomość oprogramowania ArcGIS for Desktop firmy ESRI lub QGIS,
   • dobra obsługa komputera, w tym podstawowa umiejętność korzystania z oprogramowania MS Office, AutoCAD oraz Autodesk 3DS Max lub o zbliżonej funkcjonalności,
   • podstawowa znajomość oprogramowania do obróbki grafiki (Adobe Photoshop, CorelDraw lub GIMP),
   • w przypadku aplikowania na stanowiska Inspektora wymagany jest staż pracy nie mniejszy niż 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość angielskiego (bierna),
  • skuteczna komunikacja, sumienność, planowanie i organizowanie pracy, zdolność do myślenia analitycznego,
  • umiejętność obsługi urządzeń technicznych, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie (druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji),
 • cv i list motywacyjny.

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser