Specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich i infrastruktury farm wiatrowych (Gdynia)

Urząd Morski w Gdyni poszukuje osób na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich i infrastruktury farm wiatrowych

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich; przygotowuje projekty pozwoleń w oparciu o analizę zebranych danych, opinii i uzgodnień, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów (z instytucji zewnętrznych i komórek organizacyjnych Urzędu);
 • prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich; przygotowuje projekty pozwoleń w oparciu o analizę zebranych danych, opinii i uzgodnień, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów (z instytucji zewnętrznych i komórek organizacyjnych Urzędu);
 • monitoruje realizację planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w tym realizację funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej (realizacja farm wiatrowych);
 • opiniuje pozwolenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, w szczególności farm wiatrowych, w oparciu o analizę zebranych danych i opinii, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów od komórek organizacyjnych Urzędu;
 • kompletuje i analizuje wnioski oraz wszelkie dostępne dane do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko; nadzoruje proces opracowywania dokumentacji planistycznej, w tym bierze udział w procedurze odbioru poszczególnych etapów opracowywania projektów planów oraz współpracuje z wykonawcami projektów planów planu;
 • przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z załącznikami (w tym opisy przedmiotu zamówienia) na usługi związane z opracowywaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowuje opinie dla dokumentów planistycznych obejmujących obszary lądowe (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy);
 • wykonuje zestawienia i opracowuje informacje sprawozdawcze określone przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych (w tym oprogramowanie GIS) dot. prowadzonych zagadnień oraz obsługuje inne zlecone zadania.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia lub inne związane z zagadnieniami nauk o ziemi lub wyższe magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: zagospodarowanie przestrzenne lub kartografia;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ);
 • znajomość przepisów ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanych zadań;
 • znajomość przepisów dotyczących planowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań;
 • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia;
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w tym oprogramowanie GIS;
 • komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej;
 • studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ);
 • znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • orientacja na klienta / interesanta;
 • umiejętność negocjowania.

Dokumenty należy złożyć do: 06.09.2021

Treść ogłoszeń na stronie BIP UM w Gdyni

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018