Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.2.2022

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 11.02.2022

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
      a. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
      b. rejestru cen nieruchomości
  2. Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy
  3. Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
  4. Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu
  5. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw
  6. Wysyłanie korespondencji

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • conajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia
 • znajomość programów do tworzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Link do ogloszenia

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018