Podinspektor w Zespole Administracji Planistycznej (Katowice)

Opublikowano:

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe:

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

Warunki pracy:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/101/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

Drukuj