Podinspektor w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia lub systemy informacji przestrzennej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych dyrektywy INSPIRE,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym,
 • podstawowa znajomość funkcjonalności programów środowiska systemów informacji przestrzennej (GIS), np. Quantum GIS, ArcGIS, ArcMapa.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej,
 • umiejętność syntetycznego przekazywania informacji.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała analizy przestrzenne, w tym części graficzne projektów uchwał w formie elektronicznej-bazodanowej,
 • brała udział w opracowywaniu projektów graficznych prezentacji cyfrowych danych przestrzennych,
 • uczestniczyła w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • brała udział w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie przystąpienia i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • uczestniczyła w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/99/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser