Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Praga - Południe Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków;
 • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: udostępnianie danych z zasobu w postaci wypisów, wyrysów i uwierzytelnionych kopii, wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń;
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu oraz wydawanie decyzji.

Charakterystyka pracy:

 • rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków;
 • udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych;
 • współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa o własności lokali; ustawa o księgach wieczystych i hipotece; ustawa o drogach publicznych; ustawa Kodeks cywilny; ustawa Kodeks postepowania cywilnego; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o samorządzie gminnym; ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o dostępie do informacji publicznej; ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  Informacja

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami lub jednolite >magisterskie na kierunku prawo
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2021 roku

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser