Podinspektor ds. geodezji w Dziale Obsługi Archiwum Zasobu (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji - Dział Obsługi Archiwum Zasobu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: aktualizacja baz danych zasobu, udostępnianie danych z zasobu w postaci uwierzytelnionych kopii,
 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących zakładania i aktualizacji osnów geodezyjnych, ochrony znaków geodezyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi wniosków o udostepnienie materiałów Zasobu,
 • prowadzenie bazy osnów geodezyjnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony terenowych znaków osnów geodezyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej,
 • realizacja wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych; ustawa
  o dostępie do informacji publicznej; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2021 r.

Tresć ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018