Podinspektor ds. geodezji w Dziale Obsługi Archiwum Zasobu (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji - Dział Obsługi Archiwum Zasobu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: aktualizacja baz danych zasobu, udostępnianie danych z zasobu w postaci uwierzytelnionych kopii,
 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących zakładania i aktualizacji osnów geodezyjnych, ochrony znaków geodezyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi wniosków o udostepnienie materiałów Zasobu,
 • prowadzenie bazy osnów geodezyjnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony terenowych znaków osnów geodezyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej,
 • realizacja wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych; ustawa
  o dostępie do informacji publicznej; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2021 r.

Tresć ogłoszenia [pdf]

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018