Główny Specjalista ds. administrowania i analizy danych (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny Specjalista Do spraw: administrowania i analizy danych gromadzonych w Punkcie Informacyjnym ds. .Telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

Osoba na tym stanowisku:

 • Gromadzi i przetwarza dane o infrastrukturze technicznej, telekomunikacyjnej i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonuje analizy (w tym przestrzenne) w tym zakresie;
 • Wykonuje analizy w celu weryfikacji poprawności i racjonalności danych gromadzonych w Punkcie Informacyjnym ds.Telekomunikacji;
 • Administruje bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji;
 • Przygotowuje i monitoruje przebieg procesów geoprzetwarzania danych w zakresie infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej gromadzonych za pośrednictwem Punktu Informacyjnego ds.Telekomunikacji;
 • Przygotowuje i prezentuje materiały kartograficzne, związane z danymi gromadzonymi w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Sporządza analizy dotyczące wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji;
 • Wykonuje analizy związane z rozwojem sektora telekomunikacyjnego w Polsce.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w zakresie posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne; o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • Umiejętność: obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów); posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle; posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np. Qgis; sporządzania analiz; precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego;
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • Parking dla rowerów;
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 •  Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • Test wiedzy;
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego;
 • Zadanie praktyczne;
 • Test kompetencyjny;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 18 lutego 2022

Aplikuj mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 92324 / 05.02.2022.

Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92324" na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 92324”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych

(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 227 lub mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji

Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser