Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Dziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2024 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych, uwierzytelnionych kopii i plików komputerowych oraz postanowień i zaświadczeń,
 • naliczanie opłat oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu oraz wydawanie decyzji w przypadku sporu dotyczącego wysokości opłaty.

Charakterystyka pracy:

 • rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków,
 • udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
 • współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o drogach publicznych, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w dziedzinie geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub jednolite magisterskie na kierunku prawo i minimum rok stażu pracy albo wykształcenie średnie geodezyjne i minimum 4-letni staż pracy
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe związane z geodezją, kartografią, ewidencją gruntów i budynków, gospodarką przestrzenną, aktualizacją rejestru cen nieruchomośc
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem; wiedza zawodowa; znajomość przepisów i procedur; dążenie do rezultatów; komunikacja; sumienność; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Treść ogłoszenia [pdf]Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser