Geodeta Powiatowy (Szczecinek)

Starostwo Powiatowe w Szczecinku poszukuje osoby na stanowisko:

Geodety Powiatowego będącego jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku zostały określone w:

 • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530); 
 • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960);
 • ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.);
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz.2498) w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezy

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, ze znajomością języka polskiego;
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym; posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.);
 • posiada co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadziła działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym naborem, w tym 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • posiada dobrą znajomość przepisów obowiązujących w sferze administracji samorządowej,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składnia ofert: 29 marca 2022 r. , godz. 15:00.

Tresć ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser