Nowelizacja prawa geodezyjnego. Brak tabliczki z numerem będzie karany

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza też drobne zmiany w Prawie geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa modyfikuje między innymi:

  • art. 46 w Pgik dotyczący prac komisji dyscyplinarnych - „Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), z tym że nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, przedstawicielu społecznym, postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej”.
  • modyfikuje obowiązek umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości zabudowanych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ten będzie polegał na umieszczeniu tej tabliczki w widocznym miejscu – albo na ścianie frontowej budynku albo, i tu nowość, na ogrodzeniu. Należy tego dokonać – tak jak dotychczas – w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Co do zasady tabliczka musi zawierać jedynie sam numer. Natomiast o obowiązku zamieszczenia na niej dodatkowych informacji (nazwy miejscowości lub dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu) będzie mogła zdecydować rada gminy.
  • w ustawie zaproponowano również dodanie nowego art. 48 ust. 1a, w którym stypizowane będzie wykroczenie polegające na niezrealizowaniu obowiązku zamieszczenia tabliczki adresowej. Zakres karalności będzie w tym przypadku węższy niż określony obecnie w "Kodeksie wykroczeń". Za czyn ten grozić będzie nagana lub grzywna do 250 zł.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia czyli 12 maja 2023 r.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018