Informacja GUGiK w sprawie wygasłych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano informację dotyczącą wygasłych 13 stycznia 2015 r. dwóch rozporządzeń: w sprawie GESUT i BDOT oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. oraz w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa z dnia 26 maja 2010 roku.

Główny Geodeta Kraju informuje, że po wygaśnięciu w dniu 13 stycznia 2015 r.  wyżej wymienionych rozporządzeń zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności dotyczące prowadzenia powiatowej i krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz mapy zasadniczej, wynikają z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). 

GGK informuję również, że trwają zaawansowane prace legislacyjne, a procedowane obecnie projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT wraz ze zgłoszonymi na wszystkich etapach uwagami są publikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  Przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe oraz międzyresortowe uzyskano pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast z uwagi na otwarte i bardzo szeroko prowadzone konsultacje społeczne oraz konieczność pogodzenia często rozbieżnych oczekiwań co do treści projektów, trwają końcowe prace nad szczegółową analizą uwag zgłoszonych na tym etapie.

Według GUGiK upływ terminu przewidzianego do wydania nowych rozporządzeń zawartego w art. 14 ustawy z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania istniejących baz danych, a procedowane projekty rozporządzeń nie będą powodowały istotnych zmian w zakresie prowadzonych baz.

W przypadku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowe prace legislacyjne zostały zakończone. Akt został podpisany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przekazany do podpisu przez Ministra Obrony Narodowej. Nastęnym etapem będzie publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser