Nowe przepisy dotyczące wykonywania lotów dronami w strefach lotnisk

Od 18 sierpnia zaczną obowiązywać zmiany w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk CTR.

Zgodnie z nowymi przepisami loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe będą wyłącznie po zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej, złożeniu planu lotu, a w przypadku niektórych lotnisk CTR dodatkowo posiadania transpondera.

Wyłączenia z nowych zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi przewidziane są dla:

1) bezzałogowych statków powietrznych będących zabawkami tzn. zaprojektowanych i przeznaczonych do użycia dla dzieci do lat 14-tu - (decyduje oznaczenie bezzałogowego statku powietrznego będącego zabawką oznaczeniem CE);

2) bezzałogowych statków powietrznych będących modelami tzn. bezzałogowych statków powietrznych o masie do 25kg wykorzystywanych wyłącznie w celach rekreacyjnych lub pokazowych;

3) bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych w operacjach wykonywanych w interesie publicznym zwolnionych przez Prezesa ULC z wymagań SERA zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012.

Zmiany te wprowadzają:

  • - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakresie aktualizacji i uzupełnienia wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (część C SERA) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 730/2006;
  • - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że prowadzone są intensywne prace w celu pilnego udostępnienia rozwiązań w zakresie lotów w strefach kontrolowanych lotnisk umożliwiających:

a) wykonywanie w CTR lotów bezzałogowych statków powietrznych w odległości dalszej niż 6 kilometrów od granicy lotniska do wysokości 100m nad terenem bez konieczności otrzymywania od instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego warunków lotu. Rozwiązanie wymaga nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Przepisy te zawarte zostały w projekcie nowelizacji rozporządzenia MiB w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które znajduje się obecnie w końcowej fazie ścieżki legislacyjnej.

b) wydzielenie w CTR dynamicznie aktywowanych stref umożliwiających prowadzenie operacji przez bezzałogowe statki powietrzne niespełniające przepisów SERA, wykonywanych do wysokości 50 metrów w odległości mniejszej niż 6 kilometrów od granicy lotniska komunikacyjnego.

Obecnie trwają również prace nad uzgodnieniem opracowanej nowej koncepcji operacyjnej, analizą bezpieczeństwa oraz przygotowaniem odpowiednich aplikacji służących dystrybucji informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Po ich zakończeniu stosowne zmiany zostaną zgłoszone do Prezesa ULC. Po ich notyfikacji zakres przedmiotowych zmian zostanie rozpowszechniony i rozpocznie się proces podpisywania porozumień o współpracy pomiędzy operatorami bezzałogowych statków powietrznych a PAŻP.

Dodatkowo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje przeprowadzenie warsztatów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie planowanych zmian zasad wykonania operacji w przestrzeniach CTR oraz zawieranie stosownych porozumień z operatorami.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser