Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udostępniania ksiąg wieczystych geodetom

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udostępniania ksiąg wieczystych geodetomStowarzyszenia Geodetów Polskich opublikowało odpowiedź Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo SGP w sprawie zmiany w projekcie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Przypomnijmy, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich skierowało do Ministra Sprawiedliwości pismo zawierające postulat rozszerzenia listy podmiotów mogących przeglądać akta ksiąg wieczystych o osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających geodetom, wykonawcom prac geodezyjnych dostęp do ksiąg wieczystych na specjalnych zasadach.

Jak czytamy w odpowiedzi na pismo SGP, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dostrzega potrzeby nowelizacji art. 361 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Resort uważa, iż dostęp do akt ksiąg wieczystych dla geodetów nie powinien być uregulowany w sposób analogiczny, jak w stosunku do notariuszy. Według MS przemawiają za tym trzy zasadnicze przesłanki:

  1. Notariusze działają, jako osoby zaufania publicznego, zaś czynności notarialne, dokonane przez nich zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Natomiast obowiązujące przepisy takiego statusu geodetom wprost nie przyznają.
  2. Notariusze ze względu na wykonywane czynności notarialne ustawowo zobowiązani są do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięli wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Co też stwarza gwarancje, iż pozyskane przez nich z akt ksiąg wieczystych informacje nie będą wykorzystane z naruszeniem przepisów prawa. Takiego obowiązku nie wprowadzono wobec geodetów.
  3. Notariusze odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu bezpiecznego obrotu nieruchomościami, jak również w samym postępowaniu wieczystoksięgowym (notariusze składają wnioski o wpis w księdze wieczystej). Z mocy prawa zostali także zobowiązani do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

W zakresie drugiego postulatu, czyli stworzenia specjalnych zasad umożliwiającym geodetom przeglądanie ksiąg wieczystych, na obecnym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości także nie zamierza podejmować  działań legislacyjnych, podkreślając, iż udostępnianie, wymiana i weryfikacja danych następuje za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser