Projekt znowelizowanego rozporządzenia fotogrametrycznego

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację baz danych, oraz tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. poz. 632) do zmian wprowadzanych przepisami wchodzącej w życie z dniem  31 lipca 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Projekt przekazany został do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser