• Start
 • Prawo - aktualności

Dwa nowe rozporządzenia podpisane

Dwa nowe rozporządzenia: w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych zostały podpisane i czekają na publikację.

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikające z nowego rozporządzenia to m. in.:

 1. zrezygnowano z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach, np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach oraz zrezygnowano z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
 2. wprowadzono powiązanie adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
 3. uregulowano tryb postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
 4. określono, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
 5. sprecyzowano sposób tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
 6. wprowadzono prezentację i udostępnianie danych za pomocą usług sieciowych;
 7. wyeliminowano oznaczenie arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 8. wprowadzono obowiązek opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib;
 9. określono zakres informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
 10. uszczegółowiono sposób pozyskiwania i zakres informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
 11. doprecyzowano przepisy dotyczące doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednoznacznie wskazując na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jako stosowane odpowiednio.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych to:

 • uproszczenie struktury bazy danych BDOT10k oraz ograniczenie zakresu informacji gromadzonych w bazie BDOT10 i bazie BDOO poprzez usunięcie klas obiektów lub atrybutów mających niewielkie znaczenie informacyjne lub brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania ich aktualności,
 • dodanie do modelu bazy BDOT10k kategorii obiektów dotyczących rzeźby terenu, które będą pozyskiwane przy aktualizacji bazy BDOT10k i wykorzystywane przy automatycznym generowaniu opracowań kartograficznych,
 • uporządkowanie regulacji dotyczących tworzenia, aktualizacji danych,
 • usunięcie z rozporządzenia schematów aplikacyjnych GML dotyczących danych bazy BDOT10k oraz BDOO i przeniesienie ich do repozytorium interoperacyjności,
 • wprowadzenie usług sieciowych jako podstawowych form publikacji i udostępniania danych.

Rozporządzenia wejdą w życie 31 lipca 2021 r.

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018