Dwa nowe rozporządzenia podpisane

Dwa nowe rozporządzenia: w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych zostały podpisane i czekają na publikację.

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikające z nowego rozporządzenia to m. in.:

 1. zrezygnowano z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach, np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach oraz zrezygnowano z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
 2. wprowadzono powiązanie adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
 3. uregulowano tryb postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
 4. określono, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
 5. sprecyzowano sposób tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
 6. wprowadzono prezentację i udostępnianie danych za pomocą usług sieciowych;
 7. wyeliminowano oznaczenie arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
 8. wprowadzono obowiązek opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib;
 9. określono zakres informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
 10. uszczegółowiono sposób pozyskiwania i zakres informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
 11. doprecyzowano przepisy dotyczące doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednoznacznie wskazując na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jako stosowane odpowiednio.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych to:

 • uproszczenie struktury bazy danych BDOT10k oraz ograniczenie zakresu informacji gromadzonych w bazie BDOT10 i bazie BDOO poprzez usunięcie klas obiektów lub atrybutów mających niewielkie znaczenie informacyjne lub brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania ich aktualności,
 • dodanie do modelu bazy BDOT10k kategorii obiektów dotyczących rzeźby terenu, które będą pozyskiwane przy aktualizacji bazy BDOT10k i wykorzystywane przy automatycznym generowaniu opracowań kartograficznych,
 • uporządkowanie regulacji dotyczących tworzenia, aktualizacji danych,
 • usunięcie z rozporządzenia schematów aplikacyjnych GML dotyczących danych bazy BDOT10k oraz BDOO i przeniesienie ich do repozytorium interoperacyjności,
 • wprowadzenie usług sieciowych jako podstawowych form publikacji i udostępniania danych.

Rozporządzenia wejdą w życie 31 lipca 2021 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser