logo gisplay

Prawo

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., nr 201, poz 1333)

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r., poz 1473)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej


Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2016, poz. 1629, tekst jednolity z 6.10.2016 r.)


Przepisy wykonawcze opublikowane do nowelizacji Pgik z dnia 5 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra  Administracji i z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 309) w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozporządzenie MSWiA z 17 listopada 2011 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

Rozpodządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania PRG i KSNGPGP oraz zasad wynagradzania ich członków

Rozporządzenie MI w sprawie opłat za czynności geodezyjne

Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

Rozporządzenie MI w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie MRRiB w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą poufne

Rozporządzenie MRRiB w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.(NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MRRiB w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MSWiA oraz MRiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób

Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędów,instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania PRG i KSNG oraz zasad wynagradzania ich członków (Nowelizacja z dnia 24 czerwca 2009)


Pozostałe rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2006 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie sposobu prowadzenia oraz dostarczania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych

Zarządzenie Nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych


Instrukcje techniczne:

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).

G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998

K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998

O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992

O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987

Wytyczne techniczne:

G-3.1 - Osnowy realizacyjne

G-3.2 - Pomiary realizacyjne

G-4.3 - Bezpośrednie pomiary wysokościowe

G-4.4 - Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu

K-1.2 - Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja

G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne

G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne (17 załączników)

G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi

G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi (28 załączników)

K-1.8 "Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej"


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018