logo gisplay

Państwowy System Odniesień Przestrzennych

PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH stosowany jest w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji przestrzennej. Wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 8 sierpnia 2000 roku.

System tworzą:

  • Geodezyjny układ odniesienia EUREF-89
  • Układ wysokości
  • Układy współrzędnych płaskich prostokątnych

Geodezyjny układ odniesienia EUREF-89

EUREF-89 (European Reference Frame 1989.0) to rozszerzenie europejskiego układu odniesienia ETRF (European Terrestrial Reference Frame 1989.0) na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92, której rezultaty zostały zatwierdzone przez Podkomisję dla Europejskiego Układu Odniesienia (EUREF) Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w 1994 r.

EUREF-89 - stosuje się Geodezyjny System Odniesienia 1980 (GRS 80) Powierzchnią odniesienia geodezyjnego układu odniesienia jest elipsoida obrotowa, której środek znajduje się w środku masy Ziemi oraz oś obrotu pokrywa się z osią obrotu Ziemi.

Współrzędne określające położenie punktów w odniesieniu do powierzchni elipsoidy GRS 80:

  • Geocentryczne o początku w środku masy Ziemi 0, osi Z skierowanej wzdłuż osi obrotu Ziemi na biegun północny oraz osiach X,Y w płaszczyźnie równika Ziemi, przy czym XZ jest płaszczyzna południka Greenwich, lub odpowiadające
  • Współrzędne geograficzne geodezyjne: szerokość B i długość L - jako Katy kierunkowe prostej prostopadłej do elipsoidy, wysokość elipsoidalna h.
elipsoida
 

 Rys.1.Układ współrzędnych geodezyjnych


Układ wysokości

Wysokości normalne H (Kronsztad 86) - odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga. Różnice pomiędzy K60 a K86 na terenie Polski wynoszą od 2 cm do 8,5 cm. Nie jest to spowodowane zmianą poziomu morza, lecz dołożeniem kolejnych obserwacji i ponownym wyrównaniem sieci wysokościowej. Dla punktu o znanych wysokościach K60 i K86, rzędna K60 będzie miała większą wartość niż rzędna K86.


Układy współrzędnych płaskich prostokątnych 

Opiera się na układach współrzędnych:

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018