logo gisplay

20 mln zł na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych dla parków narodowych

Inwestycje mające na celu ocenę stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych są przedmiotem unijnego konkursu, w którym rozdysponowanych zostanie 20 mln zł.

Działania zaplanowane w projektach powinny służyć realizacji szerokiego zakresu badań jakościowych i ilościowych stanu środowiska przyrodniczego parków narodowych w oparciu o technologie teledetekcyjne, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych, w powiązaniu z funkcjonalnością systemów informacji przestrzennej (GIS). Zgłaszane przedsięwzięcia muszą ponadto stanowić wsparcie realizowanych działań ochronnych, monitoringu przyrodniczego oraz podstawę identyfikacji pojawiających się zagrożeń.

Konkurs – dedykowany parkom narodowym – odbywa się w ramach II unijnej osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych, podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Na wnioski o dofinansowanie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako instytucja wdrażająca – będzie czekał od 31 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Poziom współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Ponadto, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, parki narodowe mogą starać się o wspófinansowanie projektu POIiŚ w wysokości do 15 proc. kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły naboru

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment