logo gisplay

Nowy portal danych przestrzennych PIG-PIB

Portal GEOLOGIAPaństwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi obecnie prace pilotażowe nad nową formą udostępniania informacji geologicznej z wykorzystaniem platformy Portal for ArcGIS firmy ESRI, będącej rozszerzeniem do rozwiązania ArcGIS Server.

Nowy portal danych przestrzennych PIG-PIB, w skrócie Portal GEOLOGIA, dostępny jest pod adresem: https://geologia.pgi.gov.pl/arcgis. Podstawową aplikacją mapową geoportalu jest aplikacja „Dane Przestrzenne PIG-PIB”, która oparta jest na szablonie aplikacji Story Map – kolekcje. Szablon ten pozwala za pomocą zakładek przedstawić serię map oraz aplikacji mapowych zintegrowanych w jednej aplikacji internetowej. Aplikacja „Dane Przestrzenne PIG-PIB” dostępna jest pod adresem: https://geologia.pgi.gov.pl

Poszczególne zakładki aplikacji reprezentują różne dziedziny geologii:

  • Mapy geologiczne – opracowania kartograficzne: geologiczne mapy przeglądowe, mapy arkuszowe,
  • Wody podziemne – dane hydrogeologiczne, takie jak: Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), Monitoring wód podziemnych (MWP), Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),
  • Surowce mineralne – dane z bazy surowców mineralnych MIDAS, obszary przetargowe dla węglowodorów, obszary perspektywiczne i prognostyczne kopalin, odpady wydobywcze,
  • Otwory wiertnicze – dane otworowe z baz CBDG, CBDH i BDGI, punkty dokumentacyjne SMGP, profilowania inwestycji liniowych,
  • Geozagrożenia – osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, obszary zagrożone podtopieniami, informacja o obiektach uciążliwych dla środowiska,
  • Geologia Bałtyku – mapy geologiczne Bałtyku i strefy przybrzeżnej,
  • Geofizyka – dane sejsmiczne, magnetyka, grawimetria, sondowania geoelektryczne,
  • Geochemia – ocena stanu środowiska naturalnego, zagrożenia antropogeniczne,
  • Budownictwo – atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje transportowe,
  • Geoturystyka – mapy geologiczno-turystyczne, geostanowiska, jaskinie Polski.

Każda zakładka to osobna, dedykowana aplikacja mapowa zawierająca zdefiniowany zestaw map tematycznych z konkretnej dziedziny geologii.

Pierwszym i głównym celem wdrażanego projektu jest ułatwienie dostępu do informacji geologicznej dla szerokiego grona odbiorców takich jak: jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowe, obywatele, przedsiębiorcy. Istotna jest także integracja rozproszonych zasobów geologicznych danych przestrzennych w ramach wspólnej platformy GIS.

Jak informuje PIG-PIB, prowadzone są również prace testowe nad aplikacjami umożliwiającymi gromadzenie i edycję danych podczas prac terenowych. Jedną z takich aplikacji jest Collector for ArcGIS, umożliwiający m.in. gromadzenie i aktualizowanie danych przy użyciu mapy lub urządzenia GPS oraz dołączanie zdjęć lub załączników graficznych do obiektów. PIG-PIB liczy, iż wykorzystanie tego typu rozwiązań powinno poprawić efektywność wykonywanych prac terenowych jak i zwiększyć dokładność danych przestrzennych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018