logo gisplay

Nowy portal danych przestrzennych PIG-PIB

Portal GEOLOGIAPaństwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi obecnie prace pilotażowe nad nową formą udostępniania informacji geologicznej z wykorzystaniem platformy Portal for ArcGIS firmy ESRI, będącej rozszerzeniem do rozwiązania ArcGIS Server.

Nowy portal danych przestrzennych PIG-PIB, w skrócie Portal GEOLOGIA, dostępny jest pod adresem: https://geologia.pgi.gov.pl/arcgis. Podstawową aplikacją mapową geoportalu jest aplikacja „Dane Przestrzenne PIG-PIB”, która oparta jest na szablonie aplikacji Story Map – kolekcje. Szablon ten pozwala za pomocą zakładek przedstawić serię map oraz aplikacji mapowych zintegrowanych w jednej aplikacji internetowej. Aplikacja „Dane Przestrzenne PIG-PIB” dostępna jest pod adresem: https://geologia.pgi.gov.pl

Poszczególne zakładki aplikacji reprezentują różne dziedziny geologii:

  • Mapy geologiczne – opracowania kartograficzne: geologiczne mapy przeglądowe, mapy arkuszowe,
  • Wody podziemne – dane hydrogeologiczne, takie jak: Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), Monitoring wód podziemnych (MWP), Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),
  • Surowce mineralne – dane z bazy surowców mineralnych MIDAS, obszary przetargowe dla węglowodorów, obszary perspektywiczne i prognostyczne kopalin, odpady wydobywcze,
  • Otwory wiertnicze – dane otworowe z baz CBDG, CBDH i BDGI, punkty dokumentacyjne SMGP, profilowania inwestycji liniowych,
  • Geozagrożenia – osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, obszary zagrożone podtopieniami, informacja o obiektach uciążliwych dla środowiska,
  • Geologia Bałtyku – mapy geologiczne Bałtyku i strefy przybrzeżnej,
  • Geofizyka – dane sejsmiczne, magnetyka, grawimetria, sondowania geoelektryczne,
  • Geochemia – ocena stanu środowiska naturalnego, zagrożenia antropogeniczne,
  • Budownictwo – atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje transportowe,
  • Geoturystyka – mapy geologiczno-turystyczne, geostanowiska, jaskinie Polski.

Każda zakładka to osobna, dedykowana aplikacja mapowa zawierająca zdefiniowany zestaw map tematycznych z konkretnej dziedziny geologii.

Pierwszym i głównym celem wdrażanego projektu jest ułatwienie dostępu do informacji geologicznej dla szerokiego grona odbiorców takich jak: jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowe, obywatele, przedsiębiorcy. Istotna jest także integracja rozproszonych zasobów geologicznych danych przestrzennych w ramach wspólnej platformy GIS.

Jak informuje PIG-PIB, prowadzone są również prace testowe nad aplikacjami umożliwiającymi gromadzenie i edycję danych podczas prac terenowych. Jedną z takich aplikacji jest Collector for ArcGIS, umożliwiający m.in. gromadzenie i aktualizowanie danych przy użyciu mapy lub urządzenia GPS oraz dołączanie zdjęć lub załączników graficznych do obiektów. PIG-PIB liczy, iż wykorzystanie tego typu rozwiązań powinno poprawić efektywność wykonywanych prac terenowych jak i zwiększyć dokładność danych przestrzennych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018